شعر حافظ همه بیت‌الغزل معرفت است

به‌قول آن استاد، حافظ حافظه ایرانی‌هاست؛ ولی حضرت خواجه برای من، آینه تمام‌نمای هدایت از طریق الهی است.

حضرت خواجه از بس در جای‌جای دیوان‌ش خدا خدا کرده، خدا هم نام‌ش  را ذکر هر‌روزه بندگانش ساخته است.

خداحافـــط

/ 0 نظر / 15 بازدید